Loading

Dr. A.K. Basu Travelling FellowshipDr. Ashoke Kumar Ray
Calcutta
1996
Dr. Pradeep Jain
Varanasi
1997
Dr. Bibhuti Bhusan Raj
Kharagpur
1998
Dr. Sudhir Pandey
Lucknow
1999
Dr. Tamonas Choudhury
Kolkata
2000
Dr. Arabinda Kumar
New Delhi
2001
Not Awarded
2002
Dr. Renu Ranwaka
Kota
2003
Dr. Girish Bidikar
Ratnagiri
2004
Dr. Santanu Dutta
Kolkata
2005
Not Awarded
2006
Not Awarded
2007
Dr. Somprakas Basu
Varanasi
2008
Dr. Deborshi Sharma
New Delhi
2009
Dr. Mumtaz Ansari
Varanasi
2010
Dr N R Vishnu Prasad (Report not submitted)
Pondy
2011
Dr. Sandip Kumar Halder
Howrah
2012
Dr. Shamita Chatterjee
Kolkata
2013
Dr. Nabankur Ghosh
Kolkata
2014
Dr. Binay Krishna Sarkar
Nadia
2015
Dr. Ritvik Devidas Jaykar
Solapur
2016