Loading

Visiting Professorship of The ASI in General Surgery


Rules and Application Form


Dr. Rajesh J. Patel
Mehsana
1994
Dr. A. Thamilchelvan
Trichy
1995
Dr. Manoj Kumar Panigrahi
Berhampur
1996
Dr. H.S. Bindra
Jabalpur
1997
Dr. Rahul Khanna
Varanasi
1998
Dr. Rajesh Goel
Chandigarh
1999
Dr. Nephram Sanjib Singh
Imphal
2000
Not Awarded
– – –
2001
Dr. Vijay Shivpuje
Osmanabad
2002
Dr. Robin Kaushik
Chandigarh
2003
Dr. A .Neela Cathrine
Chennai
2004
Dr. T. Hema
Mumbai
2005
Dr. Chaitanya P. Garg
Surat
2006
Dr. Puneet
Varanasi
2007
Not Awarded
– – –
2008
Not Awarded
– – –
2009
Dr. Nasir Ahmad Bhat
Srinagar
2010
Dr. Parvinder Singh
Rajasthan
2011
Not Awarded
………
2012
Dr. Sudipta Saha
New Delhi
2013
Not Awarded
——
2014
Dr. R. Dayananda Babu
Trivandrum
2016
Dr. Anand Kumar
Varanasi
2017
Dr. R K Jenaw
Jaipur
2018